Od projektu pilotażowego do rozpoczęcia działalności: Dalsze rozwijanie Uniwersytetu ECIU

Body

Do 2030 r. Uniwersytet ECIU stanie się pełnoprawnym europejskim uniwersytetem z hybrydowym kampusem europejskim. Głównym założeniem wniosku ECIU do UE jest stworzenie zindywidualizowanych, elastycznych i opartych na wyzwaniach ścieżek kształcenia, z silnym naciskiem na mikrokwalifikacje oparte na badaniach naukowych.

22 mar. 2022
ECIU-life

22 marca 2022 r. Europejskie Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (ECIU) złożyło wniosek w ramach unijnego konkursu dla uniwersytetów europejskich. Uniwersytet ECIU wraz ze swoimi 14 partnerami był największym sojuszem fazy pilotażowej. Dalszy rozwój Uniwersytetu ECIU opiera się na doświadczeniach wyniesionych z udanej i pozytywnie ocenionej fazy pilotażowej, która trwała trzy lata. Koncepcja ewoluuje wokół indywidualnych potrzeb osób uczących się, przemysłu i społeczeństwa na poziomie europejskim.

Sander Lotze, dyrektor Uniwersytetu ECIU, mówi:

 - Jesteśmy podekscytowani kolejną fazą Uniwersytetu ECIU. Wyciągnęliśmy cenne wnioski podczas fazy pilotażowej i z niecierpliwością czekamy na przejście do fazy rozruchu, która przy wsparciu Komisji Europejskiej przybliży nas do naszych wspólnych ambicji na rok 2030.

Kolejny etap działalności Uniwersytetu ECIU rozpocznie się w listopadzie 2022 roku. Do 2026 r. Uniwersytet ECIU stanie się ekosystemem tysięcy uczących się, setek pracowników akademickich, zewnętrznych interesariuszy, wyzwań do rozwiązania i mikromodułów obecnych w ofercie, gotowym do tworzenia zrównoważonego wpływu społecznego w Europie.

Model edukacyjny Uniwersytetu ECIU służy zarówno studentom uczelni partnerskich, jak i osobom uczącym się w sposób ciągły, poszukującym możliwości podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji w zakresie umiejętności i kompetencji XXI wieku. Ponadto opracowane zostaną różne mechanizmy wsparcia niezbędne do funkcjonowania pełnoprawnego uniwersytetu europejskiego. Uniwersytet kładzie duży nacisk na rozbudowę wspólnej platformy cyfrowej, która połączy uniwersytety i zainteresowane strony. Ostatecznym celem jest umożliwienie obywatelom i organizacjom europejskim zbudowania otwartych europejskich zespołów tworzących wiedzę, w których interesariusze społeczni wraz ze studentami i pracownikami naukowymi będą rozwiązywać rzeczywiste wyzwania.

Image