Kolejny etap budowy Uniwersytetu ECIU zatwierdzony!

Body

Europejskie Konsorcjum Innowacyjnych Uczelni (ECIU), którego członkiem jest PŁ, otrzymało wsparcie z programu Unii Europejskiej Erasmus na kontynuację budowy Uniwersytetu ECIU University. Politechnika Łódzka, jako pełnoprawny członek ECIU, włączyła się w proces aplikacyjny i podejmie aktywną rolę w realizacji projektu.

28 lip. 2022
ECIU-life

Kolejne etapy wspólnego Uniwersytetu Europejskiego wzmocnią rozwój trzech kluczowych innowacyjnych koncepcji w szkolnictwie wyższym: elastycznych ścieżek kształcenia (flexible learning pathways), mikrokwalifikacji (micro-credentials) i challenge-based learning czyli podejścia opartego na wyzwaniach.

Elastyczne ścieżki kształcenia ECIU to podstawowa koncepcja w ramach ekosystemu Uniwersytetu ECIU. Uniwersytet ECIU zastępuje tradycyjny "stopień naukowy" europejskim paszportem kompetencji. Uniwersytet ECIU będzie nadal pracował nad ścieżkami opartymi całkowicie na wyborach i potrzebach uczących się. Moduły i wyzwania będą oferowane uczącemu się zgodnie z indywidualnym systemem motywacyjnym. Pomyślne ukończenie będzie skutkowało cyfrowym paszportem kompetencji, w którym będą zawarte mikrokwalifikacje i stale aktualizujące się efekty uczenia się.

Idea mikrokwalifikacji nabiera obecnie tempa. Są one postrzegane jako obiecujące narzędzie do wspierania uczenia się przez całe życie i możliwości zatrudnienia w Europie. W nadchodzących latach większość uniwersytetów członkowskich ECIU rozpocznie wydawanie mikrokwalifikacji, zapewniając tym samym niezbędny postęp mechanizmowi mikrokwalifikacji.

Challenge-based learning czyli podejście do nauczania opartego na wyzwaniach okazało się skutecznym narzędziem edukacyjnym do angażowania uczniów, nauczycieli, pracowników i interesariuszy w rozwiązywanie rzeczywistych wyzwań. W ciągu najbliższych lat, wyzwania i mikromoduły będą kluczowymi elementami elastycznych możliwości uczenia się, oferowanych społecznościom wewnątrz ECIU jak i poza nim.

Sander Lotze, dyrektor projektu Uniwersytetu ECIU uważa, że kilka elementów ekosystemu ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia następnego etapu.

- Przede wszystkim Uniwersytet ECIU musi służyć ludziom. Musimy nadal budować społeczności praktyków na Uniwersytecie ECIU, angażując większą liczbę uczących się, kadry akademickiej i interesariuszy. W związku z tym potrzebna jest zrównoważona infrastruktura IT. Dzięki budżetowi przyznanemu przez UE, ECIU będzie w stanie efektywniej wspierać realizację tych wspólnych ambicji.

Kolejny etap Uniwersytetu ECIU rozpocznie się w listopadzie 2022 r. z budżetem do 14,4 mln euro na cztery lata w ramach programu Erasmus+. PŁ dołącza do następnej fazy jako pełnoprawny członek wraz z innymi 12 uniwersytetami członkowskimi ECIU.

Image